Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Haluamme toimia tietosuojaan liittyvissä asioissa mahdollisimman läpinäkyvästi. Käsittelemme henkilötietojasi lain vaatimalla tavalla ja keräämme vain kunkin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja.

Tämä henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste on laadittu 13.4.2018. Viimeisin muutos selosteeseen on tehty 1.6.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Supermind Oy
Y-tunnus: 2766008-4
Logomo Byrå, 1 krs
Junakatu 9
20100 Turku

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Petri Lindholm
+358 400 420 583
[email protected]

3. Rekisterin nimi

Supermindin ylläpitämät rekisterit ovat: Supermind Oy:n asiakasrekisteri, markkinointirekisteri ja sidosryhmärekisteri sekä verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  • henkilön suostumus ja/tai
  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena ja/tai
  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. Tietoja käytetään automatisoituun profilointiin Google Analytics -tilastoinnissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Verkkopalvelun käyttäjärekisteriin tallentuu käyttäjän vierailemat sivut Supermind.com-sivuston alaisuudessa. Verkkosivukävijöistä tallennetaan käyttäjään liittyviä tietoja Google Analytics -palvelun avulla.

Asiakas- ja sidosryhmärekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, työosoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa.

Ylläpidämme tietoja seuraavissa palveluissa (linkki k.o. palvelun GDPR-ohjeistukseen suluissa):

Tietoja säilytetään toistaiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas- ja sidosryhmärekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas tai sidosryhmään kuuluva luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).